Cookie beleid Groen Wit

De website van Groen Wit is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
Vander Valkt zoektStaff_wanted.pdfHuishoudelijk Regelement

 

Huishoudelijk reglement R.K.S.V. Groen-Wit per november 2022Logo_Nieuw.jpg

 

 1. Naam van de vereniging:

Rooms Katholieke Sportvereniging Groen-Wit.

 

 1. Opgericht:

1 april 1932 te Princenhage, Breda.

 

 1. Verenigingsjaar:

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

 

 1. Clubkleuren:

De clubkleuren van de vereniging zijn groen en wit. Deze zijn ontleend aan de plaats van oprichting Princenhage. Ieder lid is verplicht in de door het bestuur voorgeschreven kledij aan de wedstrijden deel te nemen t.w. verticaal gestreept groen/wit shirt, groene broek en groene kousen met witte boord. De leider en/of aanvoerder is verplicht erop toe te zien dat de spelers dit op de juiste wijze nakomen. Een nieuw tenue kan enkel aangeschaft worden met toestemming van het bestuur.

 

 1. Bestuur:

De vereniging wordt bestuurd door een uit tenminste vijf meerderjarige personen bestaand bestuur. Bij een even aantal bestuursleden zal bij een bestuursbesluit na staken van de stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester vergadert tenminste één keer per 2 maanden  gedurende het voetbalseizoen. Het volledige bestuur vergadert tenminste één keer per maand of zoveel vaker als dit door één of meer leden van het bestuur nodig wordt geacht.

 

 1. Taakverdeling bestuur:

De taakverdeling van het bestuur is als volgt:

 • De voorzitter zorgt voor de handhaving van de statuten en het reglement. Hij leidt de vergaderingen en is bevoegd financiële uitgaven alsook uitgaande stukken te controleren.
 • De penningmeester beheert alle geldaangelegenheden van de vereniging en is voor het beheer verantwoordelijk. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer en dient hij tevens een begroting in voor het nieuwe verenigingsjaar.
 • De secretaris voert de administratie van de vereniging en is verantwoordelijk voor een goede notulering van de vergaderingen. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit.

 

 1. Commissies:

Het bestuur kan zoveel als zij nodig oordeelt commissies instellen, die aan het bestuur verantwoording dienen af te leggen. De commissies verrichten hun werkzaamheden volgens vastgelegde afspraken en plannen, echter in nauw overleg met het bestuur.

 

 1. Deelname aan wedstrijden:

De leden die aan wedstrijden deelnemen zijn verplicht tenminste 20 minuten voor het tijdstip van aanvang in het kleedlokaal aanwezig te zijn, tenzij de trainer en/of leider anders heeft bepaald. Een lid dat door omstandigheden niet aan wedstrijden kan deelnemen is, mits bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, verplicht dit tenminste 24 uur voor aanvang van de wedstrijden te melden. De leden worden tijdig in kennis worden gesteld van de te spelen wedstrijden.

 1. Schade en/of vernieling:

Leden, die opzettelijk schade of vernieling hebben toegebracht aan eigendommen van de vereniging dan wel in beheer zijnde goederen en zaken van de vereniging, zullen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor schade die leden opzettelijk toebrengen aan eigendommen van ontvangende verenigingen en derden.

 

 1. Respect en gedragsregels:

Leden zijn zij die tot de vereniging zijn toegelaten en die de statuten en het huishoudelijk reglement hebben onderschreven. Het bestuur verwacht en verlangt van zijn leden wederzijds respect. Respect voor iedereen die te gast is op ons complex, zonder aanziens des persoons.

 

Het gebruik van beledigende taal en het doen van discriminerende uitlatingen of wangedragingen tegenover eender welke persoon dan ook van Groen-Wit of van bezoekers zijn uitdrukkelijk verboden. Elk incident van dergelijk gedrag zal worden gemeld bij de Commissie Sportiviteit & Respect (regelement ‘gedragsregels’ zijn op verzoek in te zien). Leden van het (jeugd)bestuur, scheidsrechters, teamleiders en vrijwilligers van Groen-Wit kunnen m.b.v. deze commissie passende maatregelen (laten) nemen. Bij herhaaldelijk wangedrag en/of overtreden van fatsoensnormen zal uitsluiting van de vereniging en/of het doen van aangifte bij de bestemde instanties worden overwogen.

 

 1. Alcoholbeleid:

Er geldt op zaterdag tijdens jeugdactiviteiten een alcoholverbod tot 13.00uur. Dit alcoholverbod is tevens van toepassing tijdens eventuele openstelling van de kantine tijdens jeugdtrainingen. In het algemeen geldt dat er geen alcohol wordt geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Het barpersoneel mag, bij misbruik of onaanvaardbaar gedrag, personen weigeren alcohol te schenken.

 

 1. Contributies:

De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks vastgesteld en dient per half jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan op een door het bestuur op te geven rekening ten name van de penningmeester of door middel van automatisch incasso door de vereniging. Leden die middels een toe te zenden factuur de contributie willen voldoen, betalen een verhoging wegens administratiekosten. Deze verhoging bedraagt € 1,50 per factuur.

Leden die d.m.v. een automatisch incasso betalen, betalen geen administratiekosten.

 

De hoogte van de contributie is per 1 januari 2023 als volgt:

- Senioren            : €219,- per jaar

(dit is inclusief €3,- administratiekosten, €10,- kledinggeld, €30,- vrijwilligersbijdrage en €10,- aanpassing accommodatie)

- Jeugd t/m 17jr.  : €188,- per jaar

(dit is inclusief €3,- administratiekosten, €30,- vrijwilligersbijdrage en €10,- aanpassing accommodatie)

- senioren 35+.  : €94,50,- per jaar

(dit is inclusief €3,- administratiekosten

- Leeuwen en Leeuwinnen : €76,- per jaar

(dit is inclusief €3,- administratiekosten)

- Donateur           : €63,- per jaar

(dit is inclusief €3,- administratiekosten)

 

Voor gezinnen met meerdere leden kan een betalingsregeling afgesproken worden. Jeugdleden die tijdens het seizoen de leeftijd van 18 jaar bereiken, dienen het eerstvolgende seizoen contributie als senior te gaan betalen. Bij toetreding tot de vereniging dient een contributie van een jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan, als ook eventuele kosten van overschrijving opgelegd door de KNVB. Daarbij komt het éénmalige inschrijfgeld van €20,- wat van toepassing is voor ieder nieuw lid. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 

De betaling van de contributie dient te gebeuren binnen 4 weken van de factuurdatum. Er wordt geen betalingsherinnering verstuurd. Na een overschrijding van 5 á 6 weken van de betalingstermijn wordt er telefonisch contact opgenomen om navraag over het openstaande bedrag te hebben.

Van het lid wordt na 8 weken betalingsachterstand, na factuurdatum, de spelerspas ingetrokken, met als gevolg dat hij is geschorst voor alle activiteiten totdat aan alle verplichtingen is voldaan.

 

 

Contributie / donatie worden door vooraf ingevulde machtiging van het lid aan R.K.S.V Groen-Wit toestemming verleend om de contributie van hun rekening af te schrijven. Ze kunnen daarbij kiezen voor een éénmalige of halfjaarlijkse incasso.

Bestaande leden geven een machtiging af door het invullen van een Sepa-formulier en deze te ondertekenen en op te sturen naar de penningmeester. Het Sepa-formulier is te vinden op de website van R.K.S.V. Groen-Wit.

Nieuwe leden geven bij het inschrijven toestemming voor een automatische machtiging via het inschrijfformulier. Vanaf het voetbalseizoen 2019-2020 kunnen leden alleen lid worden van R.K.S.V. Groen-Wit doormiddel van een automatische machtiging.

 

Als een automatische incasso niet geïnd kan worden is er sprake van een storno. U zal een reminder krijgen om de betaling alsnog handmatig te voldoen. U zal een mail krijgen met het verzoek om dit over te maken naar R.K.S.V Groen-Wit. Extra kosten die zich hier aan verbonden zijn, zullen doorbelast worden aan het lid.

 

 

 1. Vrijwilligersbeleid:

Met ingang van seizoen 2019/2020 is er binnen onze vereniging een vrijwilligersbeleid van kracht. In de kern betekent het dat ieder spelend lid, met uitzondering van de mini’s, een extra bedrag van €30,- per jaar bovenop de contributie moet betalen. Dit bedrag is aan het einde van het seizoen terug te verdienen door vrijwillige inspanningen gedurende het seizoen. Het volledige beleidsdocument is op te vragen bij het bestuur en is terug te vinden op de website. In de ALV van 2022 hebben we bepaald dat in principe ieder lid verplichte taken moet uitvoeren voor de vereniging. Indien de taken vanwege te jonge leeftijd niet uitgevoerd kunnen worden zijn de ouders/vertegenwoordigers van het lid verantwoordelijk voor de  werkzaamheden. De vrijwilligers coördinator is verantwoordelijk voor de planning en zal de betreffende leden direct of indirect benaderen. 

 

      

 1. Kledingbijdrage, Aanschaf kleding:

Ieder senioren lid betaalt jaarlijks een door het jeugd- en hoofdbestuur vast te stellen bijdrage voor het gebruik en het onderhoud van wedstrijdkleding. Vanaf het seizoen 2019/2020 is ieder jeugdlid zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de benodigde wedstrijdkleding. Als gevolg hiervan is de kledingbijdrage voor jeugdleden komen te vervallen.

Om eenheid van de tenues te garanderen hebben we bepaald dat de exclusieve leverancier hiervoor, Sportief uit Made is. Bestellen kan via de webshop (link op onze website). De kleding kan worden opgehaald of worden opgestuurd. Let hierbij op dat bedrukking van het shirt niet is toegestaan. Sponsering kan alleen via de sponsorcommissie worden aangevraagd.

 

 

 

 

 1. Boetes KNVB:

Een door de KNVB aan een lid opgelegde boete is op dat lid verhaalbaar. Wanneer het lid de hem opgelegde boete na 1 maand niet heeft voldaan worden herinneringen verstuurd die verhoogd worden met administratiekosten conform punt 12. Bij in gebreke blijven zal een schuld aan de vereniging aan de KNVB worden doorgegeven zodat overschrijving naar een andere vereniging niet mogelijk zal zijn. Elftalboetes worden hoofdelijk verdeeld over de spelers die aan een desbetreffende wedstrijd hebben deelgenomen en ook dan gelden bovengenoemde bepalingen.

 

 1. Algemene vergaderingen

Tenminste één keer per jaar wordt door het bestuur een Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) uitgeschreven. De jaarvergadering, gewone en buitengewone ledenvergaderingen hebben de hoogste macht in de vereniging.

 

 1. Einde lidmaatschap:

Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te gebeuren aan de jeugd- of seniorencoördinator. Een verzoek van beëindiging van het lidmaatschap kan slechts worden gehonoreerd na betaling van eventuele openstaande contributiegelden en openstaande boetes. Tevens moeten alle in bruikleen verkregen goederen van de vereniging op voorhand worden ingeleverd (t.a.v. de goederen zie ook artikel 22).

 

Het lidmaatschap moet voor 1 juli van het oude verenigingsjaar worden opgezegd. Uw lidmaatschap wordt dan beëindigd. Leden die na 1 juli hun lidmaatschap voor dat verenigingsjaar opzeggen wordt € 25,- in rekening gebracht, zijnde de bijdrage die de vereniging per lid moet betalen aan de KNVB voor het te laat opzeggen en overige gemaakte kosten.

 

 

 

 1. Leiders en aanvoerders:

De leider en/of aanvoerder zorgt ervoor dat het geheel ordelijk verloopt en zorgt tevens voor de formaliteiten ten overstaan van de KNVB, de scheidsrechter en tegenpartij.

 

 1. Wensen en klachten:

Alle leden hebben te allen tijde het recht hun wensen en/of klachten bij het bestuur schriftelijk (per brief of email) kenbaar te maken.

 

 1. Verenigingsblad/informatie naar de leden:

De vereniging heeft in 2014 besloten om het verenigingsblad niet langer te laten verschijnen. De website van de vereniging en de digitale nieuwsbrief zijn hiervoor in de plaats gekomen. Redactionele bijdragen van de leden worden bijzonder op prijs gesteld.

 

 1. Rookbeleid:

De vereniging heeft zich solidair verklaard met de motie “rookvrij spelen, leren en opgroeien” die in december 2018 door de gemeenteraad van Breda is aangenomen. Het is de intentie van de gemeente om een rookvrije generatie te realiseren door onder andere te stimuleren dat alle  sportlocaties rookvrij worden. De inspanningen van de gemeente en de vereniging zijn gericht op bewustwording. Vooralsnog zal de gemeente en de vereniging hier niet op handhaven. Uiteraard blijft het rookverbod gehandhaafd voor alle ruimtes van de vereniging.   

 

 

 1. Kleding / goederen in bruikleen:

Kleding en / of goederen welke aan de leden ter beschikking worden gesteld moeten door hen worden behandeld als ware het hun eigendom (*). Bij beëindiging van het lidmaatschap moeten deze goederen ongeschonden en schoon worden ingeleverd. Bij vermissing of beschadiging worden de vervangingskosten in rekening gebracht. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt er geen toestemming voor overschrijving verleend.

(*) d.m.v. een handtekening wordt bevestigd dat zij de goederen hebben ontvangen

 

 1. Privacy beleid:

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. Medio 2018 is er een privacy beleid opgesteld die volledig in overeenstemming is met de huidige wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De strekking van het beleid is dat wij als vereniging er alles aan doen om de privacy van de leden te waarborgen door zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan. Het volledige beleidsdocument is op te vragen bij het bestuur en is terug te vinden op de website.

 

 1. Sponsoring:

Om te kunnen voldoen aan de verschillende doelstellingen van de vereniging, is sponsoring door “derden” onlosmakelijk verbonden aan het (financiële) welzijn van de club. Geïnteresseerde sponsors kunnen kiezen uit verschillende sponsorpakketten, losse boarding of reclamedoeken, in diverse prijscategorieën,  Ook biedt de vereniging de mogelijkheid om relaties zich te laten aansluiten bij de businessclub. Deze club met ondernemers heeft zich ten doel gesteld om onderling meer verbinding te genereren. Alle vormen van sponsoring worden contractueel vastgelegd. Dat geldt ook voor de sponsoring van wedstrijdkleding en  trainingspakken. Dit laatste wordt uitsluitend toegestaan, mits dat door de vereniging contractueel met de sponsor is vastgelegd.

 

 1. Onvoorziene periodes:

De Corona pandemie heeft ons geconfronteerd met overheidsmaatregelen waar wij als verenging geen invloed op hebben. Voorbeelden hiervan zijn het tijdelijk stil leggen van de trainingen en de (oefen)wedstrijden.

Een lid van onze vereniging kent niet alleen rechten maar zeker ook plichten. Het betalen van zijn contributie is daar één van. Ook al kan een speler geen gebruik maken van de faciliteiten door overheidsmaatregelen ten gevolge van een pandemie of een andere onvoorziene omstandigheid, hij houdt de plicht om zijn contributie te betalen.

 

 1. Tenslotte:

In alle gevallen waarin dit reglement in samenhang met de statuten niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 1. In werking treden van het Huishoudelijk Reglement:

Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering en treedt in werking vanaf 7 november 2022.

 

 

 

Aanvulling op Huishoudelijk Reglement: Openingstijden kantine / keuken.

 

Zaterdag                     kantine                        8:30 uur – 18:00 uur

keuken                        11:00 uur – 17:00 uur

 

Zondag                       kantine                        8:30 uur – 19:00 uur

                                    keuken                        12:00 uur – 17:00 uur

 

Maandag                     kantine                        18:00 uur – 21:00 uur

 

Dinsdag                      kantine                        19:00 uur – 23:00 uur

           

Woensdag                   kantine                        gesloten

 

Donderdag                 kantine                        19:00 uur – 23:00 uur

 

Vrijdag                       kantine                        18:30 uur – 23:30 uurHuishoudelijk_reglement_versie_november_2022.doc
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!